การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของรางจือ (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี