การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายในการสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างมีศักยภาพของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exThanathorn Varasirikul, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "A game-theoretic model to select suitable rubber policy", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 17 - 18 ธันวาคม 2018
Publish Year National Conference 1
2017 exกวิสรา ทองธนบดีกุล, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์และการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคายางพาราในประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 , 2 - 3 มีนาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย