การเช่าที่ดินของครังเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน", The 30th International Conference of Agricultural Economists, 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2018, แวนคูเวอร์ แคนาดา
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของตลาดเช่าท่ดี ินต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตรไทยในชนบท", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11, 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย