งานจ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำและการประมง โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2559