การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาสลิด

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพิชญา วาสะศิริ , inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, "ผลของอัตราส่วนแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งสาลีและระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้นต่อสมบัติทางกายภาพ และประสาทสัมผัสของปลาสลิดแผ่นกรอบที่เตรียมโดยใช้เตาไมโครเวฟ", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 1
2016 exนางสาวสุพิชญา วาสะศิริ, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Tapioca Starch/Wheat Flour Ratio and Pre-drying Time on Properties of Snake Skin Gourami Fish Chips Prepared by Using Conveyor Oven and Microwave Oven", IFS 2016 - International Fisheries Symposium, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2016, Phu Quoc Island สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชนานาถ จารุพุมมิก, exนางสาวจิดาภา ศิริพานิช, "ผลของเกลือและแป้งต่อคุณลักษณะทางกายภาพของปลาแผ่นที่ทำพองด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบลมร้อน", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563, 18 - 19 สิงหาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวสุพิชญา วาสะศิริ, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกลั่นกรองปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแผ่นกรอบที่เตรียมโดยเตาย่างแบบสายพานและเตาอบไมโครเวฟ", 53rd Kasetsart University Annual Conference, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย