ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การ ความเครียดในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)