กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและการอยู่รอดขององค์การ กรณีศึกษาธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดหนองคาย : จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดเชียงราย