อิทธิพลของการเรียนรู้ขององค์การและการปรับตัวขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การ กรณีศึกษาสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน