โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 แลแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560