ความต้องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร