ปัจจัยกำหนดการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศBRICS

Publish Year International Journal 1
2016 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Determinants of Foreign Direct Investment in BRICS Countries", International Journal of Economic Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 227-233