ผลของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 256-261
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย