การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเมืองสมุทรปราการ ประเทศไทย เพื่อพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์