การวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

Publish Year International Conference 2
2018 inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrated the Sufficiency Economy Philosophy for the Master Plan of Sustainable City’s Green Area Development in Bangkok’s Green Lung", The Sustainable Forest Management Symposium Series 2018: Measurement Monitoring & Strategic Planning, 13 สิงหาคม 2018, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrated the Sufficiency Economy Philosophy for the Master Plan of Sustainable City’s Green Area Development in Bangkok’s Green Lung: values, processes and challenges", ASIAN-China Symposium on Eco-Friendly Urban Development 2017, 5 - 9 พฤศจิกายน 2017, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2018 exนางสาวสุภานี กลมเกลี้ยง, inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย