ปัจจัยที่มีผลต่อความล้าของสายตาของพนักงานตรวจสอบคุณภาพเลนส์

Publish Year National Conference 3
2016 exปานใจ ลากุล, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของพนักงานซ่อมบำรุงร้านสะดวกซื้อเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ", การประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่7, 23 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exวราภรณ์ ขื่นบุญเพิ่ม, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเตาอบสีรถยนต์ระเบิดด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exปิยะวรรณ แสงอำนาจเจริญ, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบต่อความล้าของดวงตาระหว่างพนักงานที่สวมใส่แว่นสายตากับไม่สวมใส่แว่นสายตา ขณะปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพเลนส์แว่นตา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย