ผลของคะแแนนร่างกายขณะคลอดต่อการเปลียนแปลงคะแแนนร่างกายหลังคลอดและผลผลิตน้ำนมในแม่โครีดนม

Publish Year International Conference 1
2015 exภานวุ ัฒน์ กาลจกั ร, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของคะแนนร่างกายขณะคลอดต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนร่างกายหลังคลอดและผลผลิตนํ้านมในแม่โครีดนม", การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย