การออกแบบและสร้างเครื่องสายพานเดินในน้ำเพื่อการออกกำลังกาย