การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัขด้วย marine based fatty acid compound (PCSO-524) ระหว่างสถาบัน