การศึกษากลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์หลายองค์ประกอบ โดยวิธีคำนวณควอนตัม