ความเต็มใจจ่ายและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลจากองค์กรบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคเหนือ ของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แลละการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล จากองค์กรบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคเหนือ ของประเทศไทย", วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 54-72
Publish Year National Conference 1
2019 exภัทรพล ทองคุ้ม , inดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคและการรู้เท่าทันสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของกลุ่ม Generation C", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 4 - 5 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย