การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน: บทสะท้อนจากภาคปฏิบัติการ", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 1-17
2017 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลกัสูตรการปลูกผักปลอดสารพษิเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชนภายใต้ความร่วมมือของภาคีการพัฒนา", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 119-136
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีการพัฒนา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย