การตอบสนองทางสรีรภูมิคุ้มกันของกระต่ายต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012