การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี