การอนุรักษ์ดิน และน้ำ โดยการใช้หญ้าแฝกและโครงสร้างทางวิศวกรรมบนที่ลาดชันและลดการกัดเซาะพื้นที่ชายทะเล

Publish Year International Conference 1
2015 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "Soil and Water Conservation of Banks of Srinaun Canal Interacted with Protected Contour Parkong, Pathio,Chumphon Province Area", The Sixth International Conference on Vetiver: ICV-6, 5 - 12 พฤษภาคม 2015, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม