ศักยภาพและจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่มีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย

Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีชื่อเสียงของเอเชีย", 2015 International Conference of Korean Society of Sport Biomechanics (KSSB)&10th Inaugural Meeting of Asian Society of Sport Biomechanics(ASSB) "The role of Sport Biomechanics in Emerging Asian Society" , 27 พฤศจิกายน 2015, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี