โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัยด้านธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย ประจำปี 2558

Publish Year National Conference 3
2016 exรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exอาจารย์ ดร.จนัญญา เสถียรโชค, exอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", CMRI Working Paper Forum, 22 มิถุนายน 2016, ห้วยขวาง อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exอาจารย์ ดร.จนัญญา เสถียรโชค, exอาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", CMRI Working Paper Forum 2/2559, 22 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exอาจารย์ ดร.จนัญญา เสถียรโชร, exอาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สรปุผลสํารวจขอ้มลูกรรมการและผบู้รหิารของบริษัทจดทะเบียน", SET Research Forum http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/files/2015/Thai_Directorship_Survey_2014.pdf, 16 พฤศจิกายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย