ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบางชนิดบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / โครงการความหลากหลายของปรสิตในปลาบางชนิดบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Publish Year National Conference 7
2015 exอภิชญา เทียนทอง, exนัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของหอยน้ำจืดในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exชาญณรงค์ สารพล, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "รายงานการพบโมโนจีน Paradiplectanum blairense และ P. sillagonum (Monogenoidea: Diplectanidae) ปรสิตในปลาเห็ดโคน Sillago sihama ครั้งแรกในประเทศไทย", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exธัญญลักษณ์ รุ่งทัศนธรรม, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "รายงานครั้งแรกของปรสิต Smenispa irregularis (Crustacea: Isopoda) ในช่องปากปลาจาระเม็ดดำ (Parastromateus niger) จากอ่าวไทย", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exดร.อภิฤดี สงสุข, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตในปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) จากอ่าวไทย", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exสุธิโชติ ทวีกสิกรรม, exสิริวรรณ สุขศรี, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5 , 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exพิทักษ์ไทย แจ่มทิม, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, exวรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ, "การระบาดของหนอนสมอ (Lernaea spp.) ในปลาน้ำจืดบางชนิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5 , 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exกฤติยา เชียงกุล, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตไอโซพอดที่พบในปลากะพงข้างปาน Lutjanus russellii และ ปลากะพงแดง L. johnii จากอ่าวไทย", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5 , 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย