การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์โรคและวิธีการควบคุมโรคพืชตระกูลแตงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งออก

Sub Project

Publish Year National Journal 3
2017 exสมฤทัย พุ่มระชัฏ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรรชัย จันทะจร, "การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Squash mosaic virus โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาพไวรัสที่ผลิตได้จากยีนสังเคราะห์เป็นแอนติเจน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 89-99
2017 exอนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง , "ประสิทธิภาพของสายพันธุ์กลายที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ซึ่งแยกจากดินรอบรากในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของต้นกล้าแตงกวา สาเหตุจากเชื้อราPythium aphanidermatum", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 442-452
2017 exสรรชัย จันทะจร, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคลูกผสมเพื่อการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Tomato leaf curl New Delhi virus –[Thailand:Kanchanaburi:Cucumber:2012]", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 415-429