ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดปกครองตนเอง กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี ชลบุรี และตรัง