การพัฒนาสายพันธุ์บัวลูกผสมสกุล Nymphaea ให้เหมาะสมต่อพื้นที่ในเขตอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ