นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน", วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 1-13