การปลูกกระชายดำแบบไฮโดรโพนิค การสะกัด การแยกสารบริสุทธิ์ และการทดสอบผลในหนูทดลอง