การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูข้าวอ้อย และกะหล่ำ ในภาคกลางของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2016 exดร.เทวี มณีรัตน์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "Economic impact of Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae) for controlling sugarcane moth borers in Thailand", International Society of Sugar Cane Technologists Congress (XXIX ISSCT Congress 20116) Chiangmai, Thailand 5-8 December 2016, 5 - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 exประจักษ์ เหล็งบำรุง, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "การใช้อุณหภูมิเพื่อการควบคุมผีเสื้อข้าวเปลือก Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera: Gelechiidae)ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exเกวลิน กล่อมเชาว์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน, "Selection and application of entomopathogenic fungi to control Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae)", The 5th Burapha University International Conference 2016, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย