การศึกษาเชื้อก่อโรคและอาการของโรคที่มีความสัมพันธ์กับกุ้งตายด่วนเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมกุ้งตายด่วนในประเทศไทย