แนวทางการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคอีเอ็มเอส