ผลกระทบของสายพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่แตกต่างกัน ต่อการเกิดโรค EMS ในฟาร์มเลี้ยงและในห้องปฏิบัติการ