การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์และกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)