การแก้ปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส)ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2017 exNathinee Munkongwongsiri, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, exMontagan Somboon, exPajaree Jueliang, "Occurrence of Lymphoid Organ Spheroid Cells in Domesticated Pacific White Shrimp ( Litopenaeus vannamei) Broodstock in Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 18-26
2017 exSanghamitra Nayak, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exKai-J. Kuhlmann, exSupranee Pungpang, "Antimicrobial activity of partially characterized analytes from Bacillus pumilus(B2)", Aquaculture Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 5606-5613
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Principles of Aquaculture: A Key Factor in Controlling Diseases and Sustaining Coastal Aquaculture in Thailand", The 3rd International Conference on the West Philippines Sea , 3 - 5 พฤษภาคม 2018, Puerto Princesa, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2018 exกนกพร วนพาณิช, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exTimothy W. Flegel, exOrnchuma Itsathitphaisal, exNathinee Munkongwongsiri, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Microsporidia Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) on Growth of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Thailand", International conference of Agriculture and Natural Resources , 26 - 28 เมษายน 2018, Bangkok
Publish Year National Conference 1
2017 exณัฐธิดา บุญเพ็ง, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) ระบบน้ำใสเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย