โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, exดร. สรินธร วิญญูประดิษฐ์, exนางสาว อัญชลี เจนพานิชทรัพย์, "A multi-actor multi-criteria transit system selection model: A case study of Bangkok feeder system", Transportation Research Procedia, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 3736-3755
Publish Year National Journal 3
2024 exว่าที่ร้อยตรีพนธกร อ่อนละมัย , inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์จัดกลุ่มตามลำดับชั้นและแยกประเภทสถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2024
2022 exนางสาว ชนิสรา ศรีประสงค์ , inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าแบบด่วนพิเศษต่อการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการระบบรถไฟฟ้า กรณีศึกษา รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022
2021 exนาย ธันว์ จีนเสวก, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การจัดกลุ่มงานซ่อมบำรุงทางโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดยอาศัยการจัดกลุ่มแบบเคมีน กรณีศึกษา: โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 34, ฉบับที่ 111, มกราคม - มิถุนายน 2021
Publish Year National Conference 5
2020 exNiti Jaikaew, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "The State Railway of Thailand Line Capacity Evaluation using UIC 406 Method (Section Hua Ta Khe Station to Cha Choeng Sao Junction)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exนาย ณรงค์ชัย ศรีขวัญเจริญ, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนาย ณปภัช ชาตรูประชีวิน, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า กรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนาย ปารเมษฐ์ ช่อกระถิน, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "ความล่าช้าในระบบการเดินรถและการจัดการกับความล่าช้าของระบบรถไฟฟ้า แอร์ พอร์ต เรล ลิ้งค์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 exนาย นิติรัฐ สานุกูล, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์, "ตารางเวลาการเดินรถที่สัมพันธ์กันและข้อมูลแบบทันเหตุการณ์สำหรับลดความล่าช้าในการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางบนสถานีเชื่อมต่อการเดินทาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย