การศึกษาลักษณะอุทกวิทยากายภาพ และนิเวศวิทยาของพลับพลึงธาร