ผลของธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร และปุ๋ยอินทรีย์ต่อสารหอม 2-Cacetyl-1-pyrrokine (2AP) และผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ