โครงการความคิดเห็นของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร