ผัสสะต่อสถานที่และความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งของอำนาจของ แรงงานหญิงชาวเมียนมาในกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, "Sense of place and Power Geometry of Female Myanmar migrant workers in Bangkok, Thailand", วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 17-40