การตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินและออคราทอกซิน เอในเครื่องเทศที่วางจำหน่ายในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2020 exนางสาวเมธาวี พงษ์พระเกตุ, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, exProf. Dr. Zhaowei Zhang, exProf. Dr. Peiwu LI, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Exposure Assessment of Multiple Mycotoxins in Black and White Sesame Seeds Consumed in Thailand", Journal of Food Protection, ปีที่ 83, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1198-1207
2019 exนางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Antonio F. Logrieco, exProf. Dr. Zhaowei Zhang, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of Multiple Mycotoxins in Various Types of Rice and Barley Samples in Thailand", Journal of food Protection, ปีที่ 82, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1007-1015