ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและกระบวนการหมักในกระเพาะหมักของแพะเนื้อลูกผสมระยะรุ่นที่ได้รับหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ