โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding)

Publish Year National Conference 1
2017 exนายวัศวิชญ์ ตันติสุขสันต์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การหาขนาดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยการพิจารณากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีเคมีน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย