ศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการสวนอุตสาหกรรมอาหารเครือเบทาโกรแห่งที่ 2