โครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ร่วมกับบริษัทพี.บี.เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด