โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในระบบการค้ามันสำปะหลังเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

Publish Year International Conference 1
2016 exTrinuj Vongsomtakul, exJirachai Buddhakulsomsiri, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "An Association between Market Intervention Policies and the Financial Performance of Cassava Product Manufacturers.", The 3rd International Conference on Agro-Industry (ICoA Conference), 9 - 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย