โครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพแสงภายในอาคารเพื่อการออกแบบและการนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกณฑ์ความส่องสว่างในอาคารที่พักอาศัยสำหรับคนไทย", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 48-62
Publish Year National Conference 4
2016 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพญ. นงนาถ จวนแจ้ง, exนาย ภคภพ เทวะสิทธิ์, "การส่องสว่างเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของคนไทยในอาคารพักอาศัย", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงนาถ จวนแจ้ง, exนาย ศกรา ณะมณี, "สภาพการส่องสว่างในปัจจุบันในอาคารพักอาศัยของโครงการการเคหะแห่งชาติ", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงนาถ จวนแจ้ง, exนาย ศกรา ณะมณี, "เกณฑ์ค่าความส่องสว่างสำหรับอาคารพักอาศัยจากต่างประเทศและการมองเห็นของคนไทย", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exวีรวรรณ สระทองห้อย, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัยเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11: Research & Innovation, 22 กรกฎาคม - 24 กันยายน 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย